Vedtægter

Vedtægter for Uldum idrætsforening.

§1 Navn & hjemsted:
Foreningens navn er Uldum Idrætsforening (UIF). Foreningen er stiftet d 22.04.2010, og har hjemsted i Uldum Fritidscenter, Kærvejen 30, 7171 Uldum, Hedensted kommune.

§2 Formål:
Foreningens formål er:
At samle alle interesserede til at dyrke idræt og motion.
At arbejde for at fremme motions- og idrætstiltag, der tilgodeser alle medlemmers muligheder for
Aktivt at deltage i idræts- og motionsøvelser ud fra den enkeltes forudsætning og behov.
At give det enkelte medlems fritid et fornuftigt indhold ud fra de eksisterende muligheder.
At medvirke til at der skabes et godt kammeratskab i foreningen.
At fremme det sociale og kulturelle fritidsliv.

§3 Medlemmer:
Som medlemmer kan optages alle, aktive og passive, der tilslutter sig foreningens formål. Man er
medlem af foreningen, når man har betalt kontingent for sæsonen. Alle medlemmer, der er fyldt 14
år, har stemmeret på generalforsamlingen. Ved medlemmer under 14 år overgår stemmeretten til en
af forældrene. Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer har automatisk stemmeret på
generalforsamlingen.

§4 Myndighed:
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år inden udgangen af april.
A:
Generalforsamlingen skal senest 8 dage før annonceres på www.uldum-if.dk

Ordinær generalforsamling har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Udvalgsberetninger
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af bestyrelsessuppleant
8. Valg af 2 revisorer
9. Eventuelt

§5 Forslag:
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§6 Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller såfremt 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom, med angivelse af dagsorden.

§7 Forslag til afstemning:
Forslag, som kommer til afstemning på en generalforsamling, anses for vedtagne, når mindst halvdelen af de i afstemningen deltagende medlemmer stemmer for forslaget, jf. dog § 21 om forslag til vedtægtsændringer.

§8 Bestyrelsen:
Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på minimum 4, max. 9 medlemmer.
Alle bestyrelsesmedlemmer er lige ansvarlige i alle forhold.
Efter valg på generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Ved stiftende generalforsamling vælges halvdelen af bestyrelsen for 1 år, den anden halvdel for 2 år. Herefter vælges bestyrelsesmedlemmer for max 2 år ad gangen.
Ved afstemning i bestyrelsen er formandens stemme afgørende ved stemmelighed.
Antallet af bestyrelsesmedlemmer besluttes på generalforsamlingen med afsæt i antal opstillede ved simpelt stemmeflertal

§9 Suppleanter:
Der vælges minimum 1 suppleant til bestyrelsen. Denne vælges for 1 år ad gangen.
Udtræder et ordinært bestyrelsesmedlem, indtræder suppleanten i bestyrelsen, og skal sidde til først kommende ordinære generalforsamling.

§10 Valgbar:
Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer fra det fyldte 18. år.

§11 Principper:
Bestyrelsen fastsætter de overordnede principper for foreningens virke, og udmelder de økonomiske rammer for de enkelte idrætsgrene samt godkender budgetter og medlemskontingenter for disse.

§12 Ansvar:
Bestyrelsen har ansvaret for foreningens virksomhed og økonomi.
Ved større økonomiske transaktioner kræves hele bestyrelsens underskrift.
Bestyrelsen hæfter dog ikke personligt for foreningens økonomi.

§13 Grundkapital:
Til sikring af foreningens fremtidige økonomi og solvens har foreningen en bunden grundkapital på kr. 500.000 af foreningens egenkapital.
Grundkapitalen godtgøres ved et klubhus til kr.103.630, og en bankkonto med kr. 396.370.
Øvrig egenkapital i foreningen indgår som driftskapital og bestyrelsen kan disponere frit herover.

A: Foreningens underliggende udvalg kan låne i foreningens grundkapital til afholdelse af større ekstraordinære omkostninger eller investeringer i nye større tiltag under forudsætning af en konkret plan til tilbagebetaling af lånet, samt ved godkendelse af bestyrelsen.

B: Ændring af grundkapitalens størrelse kræver en ændring af vedtægterne jf. § 21 om ændring af vedtægterne.

§14 Kontaktudvalget:
Som rådgivende og vejledende forum overfor bestyrelsen nedsættes et kontaktudvalg.
Denne består af en repræsentant fra hver af foreningens nedsatte udvalg.
Bestyrelsen indkalder til kontaktudvalgsmøder.

§15 Idrætsudvalg:
Hver idræt nedsætter selv et udvalg, med antal efter behov.
Det enkelte udvalg fordeler selv arbejdet imellem sig og vælger/udpeger en repræsentant til kontaktudvalget, samt vælger en ansvarlig for udvalget.
Medlemmer i et udvalg skal minimum være fyldt 14 år.
Den ansvarlige i et udvalg skal være mindst 18 år.

§16 Aktivitetsudvalg:
Bestyrelsen nedsætter aktivitetsudvalg efter behov.

§17 Regnskab og revision:
Foreningens midler skal til enhver tid være anbragt hensigtsmæssigt til gavn for foreningen som helhed.

§18 Regnskabsår:
Foreningens regnskabsår går fra 1/1 – 31/12, og regnskabet afleveres til gennemgang hos de valgte revisorer senest 8 arbejdsdage før generalforsamlingen.

§19 Revisorer:
Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer, som fungerer og vælges for et år ad gangen.

§20 Udelukkelse:
Bestyrelsen har ret til at udelukke et medlem, når den skønner der er grund dertil.
Den udelukkede har ret til at få sin sag taget op på den følgende ordinære generalforsamling.

§21 Vedtægtsændringer:
Ændringer af foreningens vedtægter kan kun ske på generalforsamlingen hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer, skal stemme for ændringen.

§22 Foreningens ophør:
Bestemmelse om foreningens ophør kan kun tages, når mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede på generalforsamlingen og dagsorden er bekendtgjort senest 14 dage før og at 3/4 af de stemmeberettigede medlemmer er for en opløsning af foreningen.
Er der ikke tilstrækkeligt antal stemmeberettigede medlemmer til stede, indkaldes til en ekstra-ordinær generalforsamling, hvor 3/4 af de fremmødte skal stemme for en opløsning.
Der skal være mindst 14 dage mellem hver generalforsamling.
Ved foreningens opløsning skal foreningens formue og øvrige ejendele anvendes efter generalforsamlingens skøn til idrættens fremme i Uldum.