Uldum Idrætsforening menu

§ 1 Navn & hjemsted

Foreningens navn er Uldum Idrætsforening (UIF). Foreningen har hjemsted i Hedensted kommune.

§ 2 Formål

Foreningens formål er:
• At samle alle interesserede om at dyrke idræt og motion.
• At tilgodese medlemmers muligheder for aktivt at deltage i idræts- og motionsaktiviteter ud fra den enkeltes forudsætning og behov.
• At medvirke til at der skabes et godt kammeratskab i foreningen.
• At fremme det sociale og kulturelle fritidsliv.

§ 3 Medlemmer

Som medlemmer kan optages alle, aktive og passive, der tilslutter sig foreningens formål. Man er medlem af foreningen, når man har betalt kontingent for sæsonen.
Bestyrelsen har ret til at udelukke et medlem, når den skønner, der er grund dertil. Den udelukkede har ret til at få sin sag taget op på den følgende ordinære generalforsamling.

§ 4 Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år inden udgangen af april.
Generalforsamlingen skal senest 14 dage før annonceres på foreningens hjemmeside og meddeles direkte til medlemmerne – fx gennem foreningens medlemssystem.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 14 år. Ved medlemmer under 14 år overgår stemmeretten til en
af forældrene. Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer har automatisk stemmeret på generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling har følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Udvalgsberetninger
 4. Fremlæggelse af regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
 8. Valg af 2 revisorer
 9. Eventuelt
  Forslag, som kommer til afstemning på en generalforsamling, anses for vedtagne, når mindst halvdelen af de i afstemningen deltagende medlemmer stemmer for forslaget. Forslag om vedtægtsændringer og eksklusion kræver 2/3 flertal.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt krav herom, med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afvikles senest 4 efter kravet er fremsendt.

§ 6 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af:
• 2 medlemmer valgt på generalforsamlingen
• 1-2 medlem(mer) valgt på generalforsamlingen til kasserer.
• En repræsentant for hvert aktivitetsudvalg
Bestyrelsesmedlemmerne valgt på generalforsamlingen vælges for 1 år ad gangen, dog for 2 år ad gangen for kasserere for den første periode og efterfølgende for 1 år ad gangen. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv med en formand som valgt på generalforsamlingen. Denne vælges blandt de 2 medlemmer valgt på generalforsamlingen der ikke vælges som kasserere.
Generalforsamlingen vælger en suppleant for 1 år.
Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 18 år. Forældre til medlemmer under 18 år er valgbare.
Ved afstemning i bestyrelsen er formandens stemme afgørende ved stemmelighed.

§ 7 Forretningsudvalg

De 4 bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamlingen udgør foreningens forretningsudvalg. Udvalgets ansvarsområder og mandat beskrives i en forretningsorden godkendt af bestyrelsen.
Forretningsudvalget godkender årsregnskabet.

§ 8 Aktivitetsudvalg

Hver afdeling nedsætter et aktivitetsudvalg der vælges for 1 år. Udvalget konstituerer sig selv med en formand.
Udvalget vælges af aktivitetens medlemmer. Stemmeret har alle over 15 år. Forældre til medlemmer under 15 har 1 stemme pr. barn. Valgbar til udvalget er alle over 15 år.

§ 9 Økonomi

Foreningens regnskabsår går fra 1/1 – 31/12, og regnskabet afleveres til revision hos de valgte revisorer senest 8 arbejdsdage før generalforsamlingen.
Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte 2 revisorer, som for 1 år ad gangen.
Bestyrelsen fastsætter de overordnede principper for foreningens virke, og udmelder de økonomiske rammer for de enkelte idrætsgrene samt godkender budgetter.
Foreningens midler skal til enhver tid være anbragt hensigtsmæssigt til gavn for foreningen som helhed.

§ 10 Hæftelse

Foreningens bestyrelse og medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.
Medlemmer af foreningen har ikke nogen økonomisk forpligtelse udover kontingentforpligtelse.
Medlemmer af foreningen har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 11 Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan foretage alle dispositioner, dog skal køb, salg og pantsætning af fast ejendom godkendes af generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen.

§ 12 Vedtægtsændringer

Ændringer af foreningens vedtægter kan kun ske på generalforsamlingen hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede skal stemme for ændringen.

§ 13 Foreningens ophør

Bestemmelse om foreningens ophør kan kun tages, når mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede på generalforsamlingen og dagsorden er bekendtgjort senest 14 dage før og at 3/4 af de stemmeberettigede medlemmer er for en opløsning af foreningen.
Er der ikke tilstrækkeligt antal stemmeberettigede medlemmer til stede, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor 3/4 af de fremmødte skal stemme for en opløsning.
Der skal være mindst 14 dage mellem hver generalforsamling.
Ved foreningens opløsning skal foreningens formue og øvrige ejendele anvendes efter generalforsamlingens skøn til idrættens fremme i Uldum.